GDPR – nakládání s osobními údaji klientů

INFORMACE

V souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů a GDPR přijala společnost VERMARKOP s.r.o. následující pravidla upravující zásady zpracování osobních údajů osob, které se společností VERMARKOP, s.r.o. uzavřou kupní smlouvu, či jiný smluvní vztah v souvislosti s výrobky, technologiemi a službami, které společnost VERMARKOP, s.r.o. poskytuje. Výše uvedené platí i pro uživatele webových stránek www.vermarkop.cz (dále jen „web“).

Společnost VERMARKOP, s.r.o. působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Údaje poskytnuté kupujícími, zákazníky, a třetími stranami

Zpracováváme osobní údaje kupujících, případně prostřednictvím formuláře na webových stránkách. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, adresa bydliště anebo místo dodání, telefonní číslo, e-mailová adresa a číslo bankovního účtu. Identifikační údaje pro přístup na web

Údaje získané prostřednictvím cookies

Pokud jste v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získáváme za účelem vylepšování nabídky produktů a služeb údaje o vaší návštěvě webových stránek, vašich preferencích a další aktivitě na webových stránkách.

3. PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Pro vyřízení objednávky využíváme vaše identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, adresu bydliště anebo dodání a kontaktní údaje, jako telefon, e-mail aj.

Pro propagaci produktů VERMARKOP, s.r.o. formou obchodních sdělení využíváme především vaši e-mailovou adresu, příležitostně i vaše telefonní číslo.

Zpracování probíhá v tomto případě pouze po udělení vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas můžete udělit v rámci objednávky, při podpisu smlouvy. Souhlas udělujete také zadáním vaší e-mailové adresy do formuláře pro registraci k odběru obchodních sdělení na webových stránkách; v takovém případě vám obchodní sdělení zasíláme.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Obchodní sdělení. Odebírání obchodních sdělení VERMARKOP, s.r.o. kdykoli zrušit a to odvoláním Vašeho souhlasu a zasláním písemně či e-mailem na kontaktní adresy společnosti VERMARKOP, s.r.o.

PŘÍSTUP K ÚDAJŮM

Údaje jsou zpracovávány společností VERMARKOP, s.r.o. a jejími obchodními zástupci, pracovníky a sub-dodavateli. Veškeré osoby ve společnosti mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce se společností VERMARKOP, s.r.o..

VERMARKOP, s.r.o. dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro společnost VERMARKOP, s.r.o. pro účely a způsobem, které správce stanoví. Tyto účely nemůže zpracovatel jakkoli rozšiřovat. Pokud zpracování vyžaduje váš souhlas, pak správce předává vaše údaje zpracovatelům výhradně po jeho udělení. Zpracovatelům správce předává pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb.

 • Mezi zpracovatele, které VERMARKOP, s.r.o. využívá, patří:
  Přepravní společnosti
 • Servisní společnosti (servis technologií u klientů)
 • Účetní společnost (vedení účetnictví)
 • Google (internetový nástroj)
 • Seznam (internetový nástroj)
 • Externí firma na správu webových stránek (správa informačního systému)

JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

zpracováváme osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu trvání smluvního vztahu pro případ uplatnění jakéhokoli nároku, který se smluvním vztahem souvisí. Ze zákona následně uchováváme některé údaje obsažené v účetních dokladech. V poslední řadě uchováváme údaje z objednávek bez smluvního vztahu po dobu spolupráce.

Obchodní sdělení jsou zasílána zákazníkům do doby odvolání vašeho souhlasu.

Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádíme pouze v případě, že je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými jsme vázáni.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na VERMARKOP, s.r.o. a požadovat:

 • Informace ohledně osobních údajů, které zpracováváme, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo VERMARKOP, s.r.o.
 • Přístup k údajům, které jste nám poskytli, ať již v průběhu objednávky či komunikace mezi námi.
 • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné.
 • Vysvětlení a odstranění závadného stavu, jestliže se domníváte, že zpracováváme osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
 • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již nemáme zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte.
 • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě vašeho souhlasu k jinému subjektu, kdy jsou vaše osobní údaje předány v běžně používaném formátu vám nebo jinému správci podle vašeho přání.

 

Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností VERMARKOP, s.r.o. se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

BEZPEČNOST

VERMARKOP, s.r.o. dbá na bezpečnost vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Zabezpečení osobních údajů je ze strany VERMARKOP, s.r.o. pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

KONTAKT

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na VERMARKOP, s.r.o. emailem na adresu info@vermarkop.cz, nebo na telefonním čísle +420 722433729 (implementace a kontrola GDPR v praxi).

ÚČINNOST

Tato pravidla jsou účinná od  1. 5. 2018.
VERMARKOP s.r.o.