NEŽ ZAČNETE STAVĚT​

KOMPLETNÍ STAVEBNÍ DOKUMENTACE

Do projektu se spolu můžeme pustit od samého začátku, nebo převezmeme vaši dokumentaci a doplníme ji, pokud bude třeba. 

Dokonale připravený projekt je první krok k úspěchu

STUDIE STAVBY

Zpracujeme schématické výkresy popisující základní představu o podobě domu, jeho umístění na pozemku a vztahu k okolí, aby měl klient představu o jeho výstavbě.

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

Tato dokumentace slouží k posouzení stavebnímu úřadu, jestli dům může být takto v daném místě postaven. Obsahuje zprávy a výkresy, které popisují tvar a polohu domu na pozemku a jeho vztahy k okolí.

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Dokumentace pro stavební povolení přímo navazuje na dokumentaci pro územní řízení. Je vyžadována u veškerých staveb, které z důvodu svého rozsahu musejí být povoleny příslušným stavebním úřadem. Její součásti je průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situační výkresy, architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení, zdravotně technické instalace, vytápění, elektroinstalace, hromosvod a průkaz energetické náročnosti budovy.

DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

Ta slouží v případě menších staveb, kdy není nutné získání stavebního povolení.

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY

Při složitějších projektech nebo v oblasti veřejných zakázek je nutné zpracovat samostatnou dokumentaci určenou pro výběr zhotovitele či zhotovitelů.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Následně zpracujeme dokumentaci pro provedení stavby, což je detailně propracovaná dokumentace s konkrétním technickým řešením sloužící k vytvoření položkového rozpočtu stavby a jejímu vlastnímu provádění. Slouží také jako podklad pro stavební dozor, který podle ní kontroluje správnost provádění prací a je rovněž podkladem pro výběr zhotovitele stavby.

REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY

Realizační dokumentace stavby slouží jako podklad pro realizaci stavby, je zpracována pro konkrétního dodavatele stavby nebo přímo dodavatelem stavby, dle jeho běžných řešení, technologie a zpracování.

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

Tato dokumentace se zpracovává až po dokončení stavby a předkládá se ke kolaudaci. Jde o poslední dokumentaci, kterou od vás stavební úřad formálně vyžaduje. Po jejím vypracování vám bude udělen kolaudační souhlas a budete moci zahájit provoz objektu. Podle platné legislativy je každý vlastník nemovitosti povinen mít tuto dokumentaci k dispozici.

DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ

Dokumentace bouracích prací je přílohou ohlášení, kterou musíte mít, pokud bouraná stavba vyžaduje dokumentaci pro stavební povolení. Někdy se zpracovává ještě před dokumentací pro stavební povolení.

Ozvěte se

Ať už se chcete zeptat na to, zda zvládneme vyřešit vaši stavbu nebo rekonstrukci nebo se potřebujete jen poradit o vaší stavbě či jejím financování, napište nám.

Svým dotazem se k ničemu nezavazujete, přesto se vám budeme věnovat s pečlivostí nám vlastní.

Veronika & Marek